Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

 

 Merknad, alle bestillinger sendes ut på fredager.

 

 

 

 

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

page1image4136 page1image4296

Innledning:

Versjon 2.0 revidert oktober 2015 1] Avtalen

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående stan- dard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandels- loven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

2] Partene

Selger er Supreme Roastworks AS, Thorvald Meyers gate 18, 0555 Oslo, post@srw.no, 22714202, org nr 922 488 654, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3] Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inklu- derer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4] Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har fore- kommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukerombudet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukerombudets veileder på www.LINKtilVEILEDER.no.

Innholdsfortegnelse:

 1. 1]  Avtalen

 2. 2]  Partene

 3. 3]  Pris

 4. 4]  Avtaleinngåelse

 5. 5]  Betaling

 6. 6]  Levering

 7. 7]  Risikoen for varen

 8. 8]  Angrerett

 9. 9]  Forsinkelse og manglende levering

  - kjøperens rettigheter og frist for å

melde krav

 1. 10]  Mangel ved varen - kjøperens rettigheter

  og reklamasjonsfrist

 2. 11]  Selgerens rettigheter ved kjøperens

  mislighold

 3. 12]  Garanti

 4. 13]  Personopplysninger

 5. 14]  Kon iktløsning

1

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opp- lysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er av- talt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbe- stemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

5] Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tids- punkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etter- følgende faktura.

6] Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans repre- sentant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillings- løsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestil- lingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7] Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8] Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angre- rettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angre- retten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytids- dag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og mel- dingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

 • Består kjøpet av ere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

  Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsva- rende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angre- retten. Sørger den næringsdrivende for å gi opp- lysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

  Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

  Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funk- sjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

  Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesum- men til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren kk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT

2

9] Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjø- perens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendig- hetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyl- lelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyl- lelse dersom det foreligger en hindring som selge- ren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leverings- tidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggs- fristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen kk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unn- gått, eller overvunnet følgene av.

10] Mangel ved varen
- kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpe- summen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomfø- ringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangs- punktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps- forsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inne- bærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangel- full og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet set- tes lik mangelens betydning for kjøperen.

SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT

3

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11] Selgerens rettigheter ved

kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbruker- kjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger ve- sentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for opp- fyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fris- ten, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i hen- hold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpe- summen etter forsinkelsesrenteloven. Ved man- glende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12] Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti inne- bærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13] Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopp- lysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopp- lysningsloven, kun innhente og lagre de person- opplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbe- stemte tilfelle.

14] Kon iktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvis- ter i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mek- ling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT

page4image27168 page4image27336 page4image27496 page4image27656 page4image27816 page4image27976 page4image28136 page4image28296 page4image28456 page4image28616 page4image28776 page4image28936 page4image29096 page4image29256 page4image29416 page4image29576 page4image29736
11

VEILEDNING TIL STANDARD SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT

page1image2024 page1image2616 page1image5056 page1image6320 page1image7584 page1image7744 page1image7904 page1image8064 page1image8656 page1image8816 page1image8976 page1image9136 page1image9296 page1image9456 page1image12400 page1image12560 page1image12720 page1image12880 page1image13040 page1image13200 page1image13360 page1image13520 page1image13680 page1image13840 page1image14000 page1image14160 page1image15592 page1image15752 page1image17856 page1image18016 page1image18608 page1image20880 page1image21040 page1image21800 page1image22728 page1image22888

VERSJON 2.0

revidert oktober 2015

VEILEDNING TIL

STANDARD SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP

AV VARER OVER INTERNETT

page1image27608 page1image28032 page1image28200 page1image28360 page1image28520 page1image28680 page1image28840 page1image29000 page1image29160 page1image29320 page1image29480 page1image29640 page1image29800 page1image29960 page1image30120 page1image30280 page1image30440 page1image30600

VEILEDNING TIL STANDARD SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT

Innledning

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett (”salgsbetingelsene”) er utarbeidet av Forbrukerombudet og har som formål å sikre at e-handel skjer i overensstemmelse med gjeldende forbrukerlovgivning, herunder forbrukerkjøpsloven1, angrerettloven2 og ehandelsloven3.

Med forbrukerkjøp menes salg av varer fra en næringsdrivende til en forbruker som ikke hoved- sakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Salgsbetingelsene og denne veiledningen anbe- fales brukt ved salg av varer på internett.

Denne veiledningen utdyper og eksempli serer Forbrukerombudets salgsbetingelser med bakgrunn i forbrukerlovgivningen. Veiledningen er ment som et praktisk hjelpemiddel, og følger derfor innholds- fortegnelsen i salgsbetingelsene.

Salgsbetingelsene er versjon 2.0 oktober 2015. På våre hjemmesider - www.forbrukerombudet.no - vil denne veiledningen, salgsbetingelsene og eventuelle nye versjoner være tilgjengelige. Veiledningen gir ikke uttømmende oversikt over alle krav som stilles til nettbutikker. Næringsdrivende har selv ansvar for å holde seg informert om endringer i betingelsene og i lovgivningen som regulerer e-handel slik at salgsbetingelsene nett- butikken benytter til enhver tid er i overensstem- melse med norsk rett.

Generelt om salgsbetingelsene

Kjøpers tilgang til, og aksept av salgsbetingelsene

Det følger av angrerettloven §§ 14 og 8 første ledd og ehandelsloven §§ 8 og 11, at kjøper skal ha enkel tilgang til nettbutikkens salgsbetingelser.

EKSEMPEL:

Nederst på alle sidene i nettbutikken står det ”salgsbetingelser”. Ved å klikke på ordet ”salgsbetingelser” kommer kjøper inn på en nettside med betingelsene i fulltekst.

SALGSBETINGELSER

page2image17192

Kjøperen må aktivt akseptere vilkårene i salgs- betingelsene i bestillingsløsningen før bindende avtale er inngått. Forhåndsavkryssede felt er ikke tilstrekkelig, og vil kunne medføre at det ikke er inngått bindende avtale.

EKSEMPEL:

Før kjøpet er gjennomført kommer det opp et felt som kan hukes av. Ved siden av dette feltet står det ”Ja, jeg aksepterer salgsbetingelsene”. Ved å klikke på ordet ”salgsbetingelsene” kommer kjøper inn på en nettside med betingelsene i fulltekst.

JA, JEG AKSEPTERER SALGSBETINGELSENE

page2image23728 page2image24152
page2image24312 page2image24736

1) Lov av 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp.
2) Lov av 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler. 3) Lov av 23. mai 2003 nr. 35 om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester.

2

VEILEDNING TIL STANDARD SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT

Innhold:

 1. 1]  Avtalen

 2. 2]  Partene

 3. 3]  Priser

 4. 4]  Avtaleinngåelsen

 5. 5]  Betaling

 6. 6]  Levering

 7. 7]  Overgang av risikoen for varen

 8. 8]  Angrerett

 9. 9]  Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

 10. 10]  Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

 11. 11]  Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

 12. 12]  Garanti

 13. 13]  Personopplysninger

 14. 14]  Kon iktløsning

1] Avtalen

Forbrukerlovgivningen er ufravikelig, med mindre det avtales gunstigere vilkår for forbrukeren enn det som følger av loven, jf. forbrukerkjøpsloven (fkjl.) § 3 og angrerettloven (angrl.) § 3.

Avtalen består i utgangspunktet av de opplysninger som kjøperen får i bestillingsløsningen, samt disse standardvilkårene. Standardvilkårene kan fravikes til gunst for forbruker dersom dette avtales i en direkte korrespondanse mellom kjøper og selger. I tilfeller hvor avtalen ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

Angrerettloven § 8 lister opp opplysninger som avtalen under enhver omstendighet skal inneholde, og opplysninger kjøperen har krav på å få før en avtale inngås. Selger må selv undersøke om ytter- ligere opplysningskrav følger av øvrig lovgivning enn det som er behandlet i denne veiledningen.

Individuelle informasjonskrav angående selve varen og ulike alternativer gitt av selger, slik som levering, må fremkomme i bestillingsløsningen.

3

VEILEDNING TIL STANDARD SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT

2] Partene

Ehandelsloven § 8 og angrl. §8 (1) d krever at den næringsdrivende skal opplyse om foretaksnavn, organisasjonsnummer, geogra sk adresse, e-post- adresse og øvrige opplysninger som gjør det mulig for forbrukeren å komme i direkte kontakt med den næringsdrivende. Adressen der den næringsdrivende er etablert skal opplyses, men dersom denne er forskjellig fra den registrerte adressen til den næringsdrivendes forretningssted, skal dette opp- lyses om. Hvis noen opptrer på vegne av en næringsdrivende, skal det opplyses om identiteten og adressen til den det opptres på vegne av, bl.a. slik at forbrukeren vet hvor han kan rette eventuelle klager. Dette skal opplyses om på nettsiden.

Det bør ligge en link til informasjonen på hver enkelt av selgerens sider, jf. forarbeidene til ehandelsloven § 8, Ot.prp.nr. 31 (2002-2003). Det er ikke til- strekkelig at informasjonen bare er tilgjengelig fra startsiden.

Forbruker skal kunne komme i direkte kontakt med selger. Forbrukerombudet anbefaler at selger oppgir telefonnummer eller benytter en form for chat- funksjon for å oppfylle dette kravet. En chat-funksjon må maksimalt ha en svartid på 30-60 minutter alle virkedager.

Utfylling av kontaktinformasjonen i salgsbetingelsene
Selger må selv endre og angi navn, kontaktadresse, e-post, organisasjonsnummer og telefonnummer i salgsbetingelsenes punkt 2.

3] Priser

Den samlede prisen (totalprisen) skal inkludere alle avgifter, gebyr og leveringskostnader. Det anbefa- les at de enkelte kostnadselementene som inngår i totalprisen presiseres i bestillingsløsningen.

EKSEMPEL:

Dersom den næringsdrivende unnlater å opplyse om tilleggskostnader til varen eller tjenesten, f.eks. frakt, slipper forbrukeren å betale disse kostnadene.

For abonnementsavtaler som betales med et fast beløp skal både den samlede pris per avregnings- periode og de samlede månedlige kostnadene opplyses.

4

Dersom varen bestilles fra utlandet, og det tilkommer toll og importavgifter som med vanskelighet kan forutberegnes, plikter den næringsdrivende på en klar og forståelig måte å informere kjøperen i be- stillingsløsningen at toll og importavgifter vil komme i tillegg til den opplyste prisen, samt infor- mere om metoden for beregning av tillegget.

VEILEDNING TIL STANDARD SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT

4] Avtaleinngåelsen

Når en avtale inngås på internett og forplikter for- brukeren til å betale, skal den næringsdrivende tydelig og i fremhevet form gjøre forbrukeren opp- merksom på opplysninger som fastsatt i angrerett- loven § 8 første ledd bokstav a, e og n umiddelbart før forbrukeren foretar bestillingen, jf. angrl. § 16 første ledd. Disse opplysningene er varens viktigste egenskaper, totalprisen og dersom det inngås en abonnementsavtale skal det foreligge opplysninger om vilkårene for å si opp avtalen.

I praksis betyr dette at opplysningene skal presen- teres på en slik måte at forbrukeren i bestillings- løsningen kan se og lese dem uten å måtte foreta en aktiv handling, eksempelvis klikke for å åpne et nytt vindu med opplysninger eller scrolle nedover på siden for å få tilgang til opplysningene. Opplys- ningene skal derfor fremgå så nær bestillingsknappen og med en slik tekststørrelse at forbrukeren ikke kan unngå å få med seg opplysningene. Det bør heller ikke være noen annen tekst mellom bestil- lingsknappen og opplysningene som skal gis, slik at det er en risiko for at forbrukeren ikke får dette med seg.

Produkter med allmenkjente egenskaper kan selges uten nærmere opplysninger om varens viktigste egenskaper. Kjøper skal få opplysninger som anses relevante og av nødvendig betydning for kjøpsbe- slutningen.

Ehandelsloven §11 (1) bokstav b, forplikter den næringsdrivende til å opplyse forbrukeren om de forskjellige tekniske etappene man går gjennom når man inngår en kjøpsavtale elektronisk. Av angrl. § 16 følger det at utvalgte opplysninger som er av vesentlig betydning for forbrukeren, blant annet den totale prisen og sentrale betingelser for abon- nementsavtaler, skal fremgå i tydelig og fremhevet form umiddelbart før forbrukeren foretar sin be- stilling. Forbrukerombudet anbefaler å innta disse opplysningene i den etappen der forbrukeren anmodes om å gå gjennom bestillingen, dvs. leddet der forbrukeren kontrollerer handlekurven før det klikkes på en «bestillingsknapp» og avtalen inngås. I tillegg må opplysninger om blant annet pris og hvorvidt varer selges gjennom abonnementsordning selvsagt også fremgå klart og tydelig i markedsfø- ringen av produktene, dvs. under presentasjonen av produktene på den næringsdrivendes nettsider.

Krav til ”bestillingsknapp”

Angrerettloven